REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
Regulamin Internetowego Sklepu Rumianek24(wersja PDF)

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Internetowy Sklep Rumianek24 towarów.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej SklepRumianek24.pl i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. (wersja PDF)

Internetowy Sklep Rumianek24 podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.skleprumianek24.pl odzwierciedlały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Internetowy Zielarsko–Medyczny Sklep Rumianek24 dostępny pod adresem internetowym www.skleprumianek24.pl, prowadzony jest przez PLANTHOUSE 2 Sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowym Sączu ul. Lwowska 33 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645791 prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , o kapitale zakładowym 6250,00 PLN, NIP 734-354-36-95REGON 365806950.
 2. Sklep prezentuje ofertę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyjątkiem planowanych, krótkich okresów niezbędnych do prac programistycznych,  technicznych albo awarii leżących po stronie firmy hostingowej.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  ING Bank Śląski nr: 19 1050 1722 1000 0090 8041 9279

§ 2

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować i porozumiewać się ze Sprzedawcą:
  1. osobiście w godzinach pracy sklepu Rumianek - adres: Nowy Sącz ul. Lwowska 33 (pn-pt: 8-18)
  2. telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 660 061 570 w godzinach pracy sklepu Rumianek Nowy Sącz (pn-pt: 8-18). Koszt połączenia do Sklepu ponosi Klient wg stawki operatora Klienta.
  3. korespondencją tradycyjną na adres pocztowy: PLANTHOUSE 2 Sp. z o.o. Lwowska 33, 33-300 Nowy Sącz
  4. korespondencją elektroniczną wysyłając wiadomość na adres Sprzedawcy: bok@skleprumianek24.pl - w sprawach produktów i zamówień, działania sklepu albo rodo@skleprumianek24.pl - w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
  5. poprzez formularz udostępniony na stronie sklepu na stronie skleprumianek24.pl/kontakt

§ 3

Definicje wyrażeń użytych w regulaminach

 • Sklep - serwis internetowy świadczący usługi drogą elektroniczną prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.skleprumianek24.pl dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów. Warunkiem skorzystania z usługi Sklepu jest posiadanie przeglądarki internetowej;

 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 • Sprzedawca - PLANTHOUSE 2 Sp. z o.o.  z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 33 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645791, o kapitale zakładowym 6250,00 PLN, NIP 734-354-36-95, REGON 365806950;

 • Administrator – osoba zarządzająca serwisem, danymi klientów itp; najczęściej jest to Sprzedawca poprzez osoby umocowane służbowo albo na podstawie umów dwustronnych z podmiotami zewnętrznymi;

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę (czynność prawną) w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Klient - każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną) dokonujący za pośrednictwem Sklepu zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności;

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, będący zbiorem przepisów normujących wzajemne relacje, prawa i obowiązki stron umowy zawartej na odległość;

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od świadczenia pracy i usług;

 • Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane dobrowolnie podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym oczekiwanego sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu IE, Firefox, Opera, Chrome, Edge – najnowsze wersje; dotyczy zarówno komputerów (PC) jak urządzeń mobilnych (Android, iOS, Windows);
  • - zainstalowany aktualny program FlashPlayer,
  • - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • - włączona obsługa plików cookies – szczególnie przy składaniu zamówienia
 2. Koszt korzystania z sieci internetowej i przesyłanie danych podczas oglądania oferty Sklepu, zakładania i korzystania z Konta oraz  składania zamówienia ponosi Konsument (Klient);
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest darmowe i nie wymaga zakładania Konta.
 3. Użyte i pokazane na stronach Sklepu zastrzeżone znaki towarowe, nazwy, obrazy i symbole należą do ich właścicieli  a zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Produkty przedstawione w ofercie Sklepu są towarami nowymi, pełnowartościowymi i dopuszczonymi do obrotu handlowego, w wielu przypadkach z odpowiednim certyfikatem produktu przeznaczonego do spożycia.
 6. Produkty sprzedawane w Sklepie mają odpowiednio długie terminy przydatności do spożycia.
 7. Ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należny i naliczony podatek VAT.
 8. Ceny wykazane przy produkcie nie zawierają cen pakowania i przesłania, nie zawierają również dopłat z tytułu przesyłki z pobraniem należności (COD) ani cen za ozdobne pakowanie (jeżeli oferowane).
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów bez uprzedzenia, wycofania produktów z oferty bez uprzedzenia przy zapewnieniu, że Zamówienia złożone do chwili zmiany będą realizowane w cenach i na warunkach obowiązujących w chwili składania Zamówienia.
 10. Sklep może wprowadzać okresowe promocje na ceny towarów lub koszty przesyłki. O obowiązujących promocjach, upustach cenowych i przecenach Sklep będzie informował na stronie PROMOCJE. Klient korzysta z cen promocyjnych na wybrane produkty lub usługi, jeżeli obowiązywały one w momencie zakończenia składania przez niego zamówienia na produkt lub usługę.
 11. Sklep może wprowadzać kupony rabatowe (stałe lub okresowe) lub inne formy promocji ale zasady obowiązywania podane zostaną w oddzielnych regulaminach.
 12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrany Produkt lub grupę produktów oraz koszt dostawy (zawierające opłaty za pakowanie, dostarczenie i usługi bankowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Zestawienie aktualnych i obowiązujących kosztów dostawy Zamówienia wraz z warunkami dostawy przedstawione są w zakładce „Koszty dostawy”. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy ale Zamówienie złożone przed zmianą zostanie zrealizowane wg kosztów obowiązujących w chwili składania Zamówienia.
 14. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie  Produktu.
 15. Wysyłka zakupionych w Sklepie produktów poza granicę Polski musi być uzgodniona i wyceniana indywidualnie w osobnej korespondencji Klienta ze Sklepem. Warunki:  §9 punkt 8 Regulaminu;

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie przez Klienta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: ważny adres e-mail, hasło;

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Po zalogowaniu się na Konto można uzupełnić dane niezbędne do realizacji wysyłki zakupionych produktów: adres zamieszkania i ewentualnie adres do wysyłki, gdy inny niż zamieszkania, nr telefonu kontaktowego; Klient może wprowadzić kilka adresów dostawy ale wyłącznie jeden z tych adresów może być wskazany  przy realizacji jednego zamówienia.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili zmienić/usunąć swoje dane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat albo usunąć całkowicie Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Zwłoka ze strony Sprzedawcy w całkowitym usuwaniu konta może być spowodowana trwającą realizacją złożonego przez Klienta zamówienia  aż do chwili wyczerpania się okresu reklamacyjnego. Więcej informacji w Ochrona Danych Osobowych - Załączniku nr 3 do Regulaminu

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  a) po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu
  b) bez zakładania Konta - przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się na utworzone wcześniej Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji i nie uzupełniono wcześniej danych do wysyłki (adres dostawy) to należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

  4. wybrać sposób dostarczenia Zamówienia,

  5. wybrać z opcji FAKTURA – jeżeli oczekiwana i w uwagach wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury NIP, dane odbiorcy jeśli są inne niż dane zamawiającego; domyślnie do każdego wysłanego zamówienia dodawane są paragony fiskalne z kasy fiskalnej;

  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

  7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” co oznacza zatwierdzenie  wszystkich składników Zamówienia tzn. wybrane ilości produktu lub produktów, sposób dostawy oraz wybór sposobu płatności.

  8. Oprogramowanie Sklepu wyśle na podany w formularzu adres poczty internetowej Klienta e-mail ze składnikami Zamówienia.

  9. Obsługa sklepu prześle dodatkowo e-mail z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

  10. Jeżeli okaże się konieczne, obsługa Sklepu skorzysta z podanego numeru telefonu do kontaktu z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwych elementów  Zamówienia (produkty, dane adresowe itp.) uznanych przez Sprzedawcę za niejasne.

  11. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia braków uniemożliwiających realizację Zamówienia Sklep może jednostronnie odstąpić od Umowy Sprzedaży.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz sposoby płatności

 1. DOSTAWA: Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • pocztowa przesyłka kurierska
 • przesyłka kurierska
 • paczkomat InPost
 •  odbiór osobisty pod adresem: Sklep „Rumianek” Lwowska 33, 33-300 Nowy Sącz woj. małopolskie
  UWAGI:
  • Wykaz aktualnych sposobów przesłania i ich kosztów zamieszczone są załączniku do niniejszego regulaminu: Zał.1-DOSTAWA
  • Domyślną formą dostawy jest dostawa do paczkomatu InPost.
 1. OPÓŹNIENIA DOSTAWY: W celu realizacji Zamówienia w części dostawy do Klienta Sklep Rumianek24 współpracuje z Pocztą Polską SA i firmami  kurierskimi, mającymi stosowne zezwolenia na działalność na terytorium Polski. Firmy te zapewniają najwyższy poziom usług transportu i obsługi przesyłek z krótkimi terminami realizacji usługi. Jednak w przypadkach wystąpienia opóźnień w dostawie Zamówienia to Sklep Rumianek24 jest stroną w stosunku do usługodawców (poczta, kurier) zdolną do reklamowania ich wadliwie wykonywanej usługi. Uprasza się więc Klientów o informacje o opóźnieniach w doręczeniu Zamówienia poprzez wiadomość (z podaniem symbolu zamówienia) poprzez:
 1. PŁATNOŚCI: Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność przy odbiorze – tzw. POBRANIE (COD) – usługa za dodatkową opłatą wykazaną na stronie Sklepu podczas procesu składania Zamówienia
 • zwykła wpłata na konto bankowe Sprzedawcy – z opłatą wg cennika poczty/banku Klienta za wpłaty gotówkowe;
 • płatności elektroniczne online i płatności kartą płatniczą poprzez wyspecjalizowane serwisy finansowe mające stosowne zezwolenia. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Wykaz aktualnych sposobów płatności i podmiotów realizujących te płatności zamieszczone są w załączniku do niniejszego regulaminu:  PŁATNOŚCI - Załącznik nr 2 do Regulaminu

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta system sklepowy generuje wiadomość e-mail ze wszystkimi  składnikami zamówienia, który przesyła jednocześnie do Klienta jak i do obsługi Sklepu.

 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza w osobnej wiadomości e-mail otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia  i przesyła oświadczenie o przyjęciu tego Zamówienia do realizacji albo przedstawi inne warunki realizacji Zamówienia do akceptacji.

 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności zwykłym przelewem bankowym  na konto Sklepu Klient obowiązany jest do dokonania płatności całej należności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Wpływ całej należności za złożone Zamówienie  na konto Sklepu oznacza wypełnienie zobowiązania Klienta a Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia. W przypadku przekroczenia terminu Zamówienie zostanie anulowane – zostanie wysłane zawiadomienie o odstąpieniu przez Sprzedawcę od zawartej Umowy Sprzedaży. W wyjątkowych przypadkach strony Umowy mogą uzgodnić inne terminy.

  2. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą - wpływ całej należności za złożone Zamówienie  na konto Sklepu oznacza wypełnienie zobowiązania Klienta a Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia.

  3. płatności z pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności całej należności przy odbiorze przesyłki. Sklep nie gwarantuje, że firma kurierska będzie dysponowała terminalem płatniczym do wniesienia zapłaty.

  4. płatności gotówką / kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówionych produktów - Klient obowiązany jest dokonać płatności całej należności przy odbiorze Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. W wyjątkowych przypadkach strony Umowy mogą uzgodnić inne terminy odbioru.

 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia najpóźniej w terminie wskazanym w opisie produktu/opisach produktów (z zastrzeżeniem punktu 8 niniejszego paragrafu).

 7. Jeżeli Klient wybierze odbiór osobisty to Zamówienie będzie gotowe do odbioru najpóźniej w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości  Zamówienia do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Możliwe jest również wykorzystanie łączności telefonicznej.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostępności, terminem początku dostawy jest najdłuższym z terminów podanych w opisach Produktów.

 9. Dostawa Zamówień odbywa się - do odwołania - wyłącznie na terenie Polski. W wyjątkowych przypadkach jest możliwa wysyłka do innych krajów Unii Europejskiej ale wymaga to uzgodnienia realnych kosztów wysyłki i zaakceptowania tych kosztów przez Klienta. Przy realizacji dostawy zamówienia do kraju innego niż Polska nie jest możliwa opcja wysyłki za pobraniem.

 10. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej albo obowiązuje promocja na koszty przesłania. Koszty dostawy Produktu (dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA, PŁATNOŚCI” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 11. Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta jest bezpłatny i może być dokonany (z zastrzeżeniem p.7) w dniu i godzinach wskazanych przez Sprzedawcę – najczęściej w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego „Rumianek” ul. Lwowska 33, 33-300 Nowy Sącz woj. małopolskie.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od chwili dostarczenia przez przewoźnika Zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Konsument.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie Sklepu w części REGULAMINY.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnie Produktu od Klienta.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany Pocztą Polską.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie Pocztą Polską, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe, pełnowartościowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie


§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym Rumianek24.pl

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Rumianek24.pl  jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (np. newsletter).

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • wybrany przez Klienta przewoźnik lub pośrednik (poczta/kurier) realizujący przesłanie Zamówienia otrzymuje od Administratora dane wymagane na dokumencie przewozowym: imię i nazwisko odbiorcy Zamówienia, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego do Klienta;

 • wybrany przez Klienta podmiot finansowy realizujący płatności elektroniczne (przelew online, płatność kartą) pobiera z danych osobowych Klienta informacje jednoznacznie identyfikujące płatnika i przedmiot płatności: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, identyfikator zamówienia, składniki zamówienia, wartość zamówienia. Pozostałe dane wymagane przy finalizacji płatności (rachunki, karty) nie są pobierane z systemu Sklepu;

 • wybrane przez Klienta media społecznościowe  (Pinterest, Facebook, Twitter) gdy Klient skorzysta z zakładek umieszczonych w witrynie sklepu pobierają dane wymagane do skojarzenia kont użytkowników tych mediów;

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Pełne oświadczenie Sprzedawcy o ochronie podanych dobrowolnie przez Klienta danych osobowych oraz o zbieraniu danych za pomocą tzw ciasteczek zawarte jest w załączniku do niniejszego Regulaminu ZAŁ.3-Ochrona Danych Osobowych .

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z wykorzystaniem wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji.

 2. Zamówienia będące w toku realizowane są w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili składania tego zamówienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Regulamin obowiązuje od 01 sierpnia 2019 roku

 6. Obowiązująca wersja regulaminu w wersji PDF do pobrania tutaj: REGULAMIN_PDFNowy Sącz 01 sierpnia 2019 roku                       PLANTHOUSE 2 sp. z o.o.