01. sierpnia 2019 r • Regulamin promocji  "Dostawa 0 zł"


Regulamin promocji „Dostawa 0 zł”

Postanowienia ogólne
1) Organizatorem Promocji „Dostawa O zł” jest PLANTHOUSE 2 sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 33 zwany dalej Organizatorem
2) Promocja zwana dalej Promocją prowadzona jest pod nazwą „Dostawa 0 zł”.
3) Zasięg Promocji ogranicza się do serwisu internetowego skleprumianek24.pl
4) Promocja rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019 roku i trwa do odwołania z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji zostanie podana przez Organizatora do wiadomości z 7 dniowym wyprzedzeniem na stronach skleprumianek24.pl.

Warunki i zasady udziału w promocji.
5) Promocja dotyczy wyłącznie Klienta detalicznego i polega na odstąpieniu od naliczania przez Organizatora kosztów wysyłki za zakupione towary w sklepie internetowym po przekroczeniu granicznej sumy wartości brutto (z VAT) zakupionych towarów.
6) W sumarycznej wartości zakupów system sklepowy uwzględnia obowiązujące w chwili dokonywania czynności zatwierdzenia koszyka upusty cenowe lub inne obowiązujące promocje chyba, że w regulaminach promocji zaznaczono inaczej.
7) Od dnia 01 sierpnia 2019 roku podstawą zastosowania promocji "Dostawa 0 zł" jest przekroczenie łącznej kwoty 200 zł (200,00+0,01 zł) za zakupione towary i zakończenie transakcji (opłacenie).
8) Z Promocji wyłączone są transakcje hurtowe dla Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
9) Towary pozostawione w przechowalni sklepu lub w koszykach bez finalizacji zakupu (opłaceniu np. przelewem) po ustaniu Promocji nie będą podlegały Promocji. Nie dotyczy to koszyków oczekujących na realizacje z winy Organizatora.
10) Produkty zakupione w sklepie podlegają zwrotom na zasadach ogólnych zawartych z regulaminem sklepu.
11) W przypadku zwrotu towaru/towarów których zakup spowodował zastosowanie Promocji (suma zakupów brutto) Klient wyraża zgodę na ponowne przeliczenie paragonu (faktury VAT) czy nadal spełnione są warunki Promocji.
12) Gdy zwrot towaru obniży wartość zakupów poniżej kwoty promocji Organizator może naliczyć Klientowi rzeczywiste koszty przesłania pozostałych, wysłanych już towarów i pomniejszyć zwracaną należność o ten koszt albo wystąpić z roszczeniem o dopłatę.
13) W przypadku wymiany towaru/towarów na inne niż zakupiono wszczęta będzie procedura o której mowa w p. 11 i p.12. Nie dotyczy to wypadków uzgodnionych z Organizatorem.
14) Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
15) W przypadkach wątpliwości i pytań koniecznym staje się kontakt z obsługą sklepu w sposób podany w regulaminie ogólnym sklepu.

Postanowienia końcowe
16) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
17) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Nowy Sącz 01 sierpnia 2019 roku                            PLANTHOUSE 2 sp. z o.o.